Tekijänoikeus opetuksessa ja oppimateriaalin valmistamisessa

2. Saako teosta käyttää opetuksessa?

2.1. Tarvitsenko erikseen tekijältä hankitun luvan?

Seuraavassa on esitetty muutamia kysymyksiä, joiden avulla voi pyrkiä selvittämään onko teoksen opetuskäyttö mahdollista ilman tekijältä erikseen hankittavaa lupaa. Huomaa, että kysymykset on laadittu yleisellä tasolla eivätkä välttämättä päde kaikkiin yksittäisiin tapauksiin. 

 1. Onko tekijä tai oikeuksien haltija liittänyt teokseen lisenssin (esim. CC - Creative Commons -lisenssi) tai käyttöehdot, joissa määritellään miten ja millä ehdoin teosta saa käyttää? 
  • Kyllä.Teoksen käyttö tarkoittamallani tavalla on sallittu lisenssissä tai käyttöehdoissa mainituin ehdoin. 
  • Kyllä, mutta teoksen käyttö tarkoittamallani tavalla ei ole sallittua lisenssissä tai käyttöehdoissa asetettujen ehtojen puitteissa. Tässä tapauksessa teoksen käytöstä tulee sopia tekijän tai oikeuksien haltijan kanssa erikseen. 
  • Ei. Teoksessa ei ole lisenssiä, käyttöehtoja tms. Siirry kohtaan 2. 
 2. Voidaanko teokseen soveltaa Suomen tekijänoikeuslakia? Toisin sanoen, onko teos Suomen kansalaisen tai Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön luomus tai teos tai onko teos julkaistu ensimmäisenä Suomessa? 
  • Kyllä. Siirry kohtaan 3. 
  • Ei. Muista maista peräisin olevien teosten suoja voi olla vahvempi kuin Suomen lain alaisten teosten. (Kontkanen s.a.). Hieman tapauksesta riippuen vaihtoehtoina ovat: 
   •  Selvittää erikseen millä tavoin ja millä ehdoin teoksen käyttö on sallittua. Esim. siteeraus on useimmiten sallittua, kunhan se täyttää sitaatin ehdot (vrt. WIPO, Article 10). 
   • Selvittää onko teoksen käyttö mahdollista sopimuslisenssin puitteissa. Esim. Kopioston kopiointilupa kattaa myös ulkomaista perää olevien teosten käytön. Tämä tulee kuitenkin tarkistaa aina tapauskohtaisesti. Siirry kohtaan 4. 
   • Hankkia lupa teoksen käyttöön teoksen alkuperäiseltä tekijältä tai oikeuksien haltijalta. 
 3. Onko teoksen suoja-aika voimassa? Suomen tekijänoikeuslain mukaan suoja-aika on pääsääntöisesti 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Jos tekijä on tuntematon, on suoja-aika 70 vuotta teoksen julkistamisesta. Tavallisella valokuvalla suoja-aika on 50 vuotta, luetteloilla ja tietokannoilla 15 vuotta sekä lähioikeuksilla yleensä 50 vuotta. 
  • Kyllä: Siirry kohtaan 4. 
  • Ei: Suoja-ajan päättymisen jälkeen teosta saa käyttää vapaasti. Ainoa rajoitus on äärimmäisen harvoin käytetty ns. klassikkosuoja, jonka perusteella viranomainen voi kieltää klassikkoteoksen ns. sivistyksellisten etujen vastaisen käytön suoja-ajan jälkeenkin. 
 4. Onko teoksen käyttäminen sallittua tarkoittamallasi tavalla sopimuslisenssin mukaisen Kopioston kopiointiluvan puitteissa (valokopiointi ja digitaalinen kopiointi)? Kopintilupa antaa luvan tekijänoikeuden suojaamien teosten Suomessa tapahtuvaan osittaiseen valokopiointiin ja digitaaliseen kopiointiin ja käyttöön tiettyjen ehtojen puitteissa. Katso tarkemmin luku 4 Kopiointiluvan mukainen kopiointi
  • Kyllä. 
  • Ei. Siirry kohtaan 5. 
 5. Onko teoksen käyttö sallittua tarkoittamallasi tavalla jonkin muun tekijänoikeuslain rajoitussäädösten puitteissa? Opetuksen näkökulmasta keskeisimpiä rajoitussäädöksiä sopimuslisenssien ohella ovat opetuksessa käytettävät kokoomateokset (18§), julkinen esittäminen (21§), sitaatti (22§).  Esimerkiksi siteeraus on useimmiten sallittua, kunhan se täyttää sitaatin ehdot . Rajoitussäädökset määrittelevät yksityiskohtaisesti millä tavoin teoksen käyttö on sallittua, joten niihin on hyvä perehtyä huolellisesti.Lisätietoa esimerkiksi Kontkanen (s.a.). Rajoituksia tekijän oikeuksiin http://blogs.helsinki.fi/tekijanoikeudet-opetuksessa/?page_id=7927 
  •  Kyllä. 
  • Ei. Siirry kohtaan 6. 
 6.  Todennäköisesti et voi käyttää teosta ilman alkuperäisen tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. 

Huomaa, että tekijän nimi tulee aina mainita teoksen yhteydessä hyvän tavan mukaisesti. Ainoastaan siinä tapauksessa, jos tekijä haluaa pysyä tuntemattomana, on hänen tahtoaan kunnioitettava (Haarmann 2001, 53). Lisäksi sähköisten hallinnointitietojen (tiedot, joiden perusteella tunnistetaan teos, tekijä tai tiedot käyttöehdoista) poistaminen tai muuttaminen on kielletty (TekijäL 50d§).


Kenellä on vastuu luvan hankkimisesta?
Vastuu luvan hankkimisesta on sillä, joka käyttää tekijänoikeudellisesti suojattua materiaalia tai liittää sitä osaksi omaa teostaan. (Kontkanen 2006.) 

Lupa teoksen käyttöön voidaan hankkia ottamalla yhteys alkuperäiseen tekijään tai tekijää edustavaan tekijänoikeusjärjestöön, joita ovat esim. Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto, Teosto tai Tuotos. Yhteisteoksen ollessa kysymyksessä lupa teoksen käyttöön tarvitaan kaikilta yhteisteoksen tekijöiltä. Ennen luvan hankkimista on hyvä miettiä muun muassa, mihin tarkoitukseen lupaa tarvitaan, kuinka pitkäksi aikaa - määrätyksi ajaksi vai ikuisesti, tarvitaanko muokkausoikeuksia (aina hankittava erikseen) tai tarvitaanko edelleen luovutusoikeuksia (aina hankittava erikseen). Huomaa, että teoksen tekijällä on myös oikeus saada korvaus teoksen käytöstä. 

Luvan hankkimisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön sopimusmalleja. Katso luku 5.2 Mallisopimuspohjat

Lisätietoa: Kontkanen. (s.a.). Oikeuksien hallinta ja yhteistyöprojektit http://blogs.helsinki.fi/tekijanoikeudet-opetuksessa/?page_id=7952