Tekijänoikeus opetuksessa ja oppimateriaalin valmistamisessa

6. Tekijänoikeus pähkinänkuoressa

Tekijänoikeus syntyy sille luonnolliselle henkilölle, jonka henkisen luomistyön tuloksena syntyy teos. Teos saa tekijänoikeudellisen suojan, jos se on itsenäinen ja omaperäinen sekä voidaan olettaa, ettei kukaan muu olisi tehnyt samanlaista teosta. (Haarmann 2001, 43; TekijäL 1§.) 

Tekijänoikeudellinen suojan saaminen ei riipu tekijän iästä eikä esimerkiksi siitä, mitä resursseja tai kenen resursseja teoksen valmistamiseen on käytetty (TekijäL 49§). Esimerkiksi opiskelijalla itsellään on tekijänoikeus kirjoittamaansa tutkielmaan, tekemäänsä ohjelmistoon tai muuhun teokseen. Yliopisto ei saa minkäänlaisia tekijänoikeuksia opiskelijan töihin esimerkiksi sillä perusteella, että teoksen valmistamiseen on käytetty yliopiston resursseja. Mahdollisesta luvattomasta resurssien käytöstä yliopisto voi periä korvauksia tai vaatia rangaistusta sopimusrikkomukseen vedoten, mutta tekijänoikeutta syntyneeseen teokseen yliopisto ei voi saada. 

Kun kysymyksessä on useamman tekijän luoma teos, jossa yksittäisten henkilöiden osuuksia ei voida erottaa toisistaan, on kysymys yhteisteoksesta. Tällöin tekijänoikeus kuuluu yhteisesti kaikille tekijöille. Jos taas yksittäisten henkilöiden osuudet ovat erotettavissa kokonaisuudesta, on kysymys yhteenliitetystä teoksesta. Tällöin kukin tekijä määrää yksin muista riippumatta omasta osuudestaan. (Haarmann 2001,43; TekijäL 6§.) 

Tekijänoikeus syntyy aina tekijälle. Tekijänoikeus ei siirry automaattisesti yliopistolle tai korkeakoululle. Siksi esim. oppimateriaalin käytöstä on hyvä aina sopia erikseen. Katso Opettajan tuottaman materiaalin käyttöoikeus.

Tekijänoikeutta lähellä olevia oikeuksia ovat lähioikeudet. Lähioikeudet suojaavat esittävien taiteilijoiden, tuottajien ja valmistajien oikeuksia (Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry, s.a.). Lähioikeudet suojaavat esimerkiksi laulajan esitystä eli tapaa miten laulaja esittää laulun (TekijäL 45§). Lähioikeudet suojaavat myös ääni- ja kuvatallenteiden tuottajien oikeuksia sekä radio- ja televisioyhtiöitä. Tuottajilla on yksinoikeus kopioimiseen ja levittämiseen. Vastaavasti radio- ja televisioyhtiöillä on yksinoikeus lähetystensä edelleen lähettämiseen ja tallentamiseen. (Haarmann 2001, 77 - 79; TekijäL 46§ ja 48§.)