Moodle and EU GDPR: how to delete your old courses

 
Bild av TUT Moodle Administrator 3
Moodle and EU GDPR: how to delete your old courses
av TUT Moodle Administrator 3 - tisdag, 15 maj 2018, 14:54
 

This article contains the same information in Finnish and in English.


Moodle ja EU:n tietosuoja-asetus: vanhojen kurssialueiden poistaminen 


Vanhojen ja tarpeettomien kurssialueiden poistaminen Moodlesta on nyt mahdollista ja suositeltavaa.

TTY:n tiedonhallintasuunnitelman mukaan harjoitustöitä tai muita opiskelijan opintosuoritteita on säilytettävä vähintään kuusi kuukautta ja enintään kaksi vuotta tulosten julkistamisesta. 

25.5.2018 voimaan tuleva EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) edellyttää, että tiedonhallintasuunnitelmassa määriteltyjä säilytysaikoja on noudatettava myös Moodlen kurssialueille tallennettujen henkilötietojen osalta. 


Mitä opettajan pitää tehdä? 

EU:n tietosuoja-asetusta noudattaakseen opettajan on yksinkertaisinta poistaa kurssialue Moodlesta, jos opintojakson toteutuskerran päättymisestä on yli kaksi vuotta. Esimerkiksi kurssialueen viimeisimmästä tehtävänpalautuksesta tai arvioinnista on yli kaksi vuotta. 

Jos kurssialueella on useita opettajia, varmista muilta opettajilta, että kurssialueen voi poistaa. 


Kuinka poistan kurssialueen Moodlessa? 

  1. Mene kurssialueelle 

  2. Asetukset -lohko > Kurssin ylläpito > Muokkaa asetuksia > Siirrä kurssi roskakoriin 

  3. Kaikki roskakori -kategoriassa sijaitsevat kurssit poistetaan pysyvästi kuukausittain (kuukauden viimeisenä päivänä).
    Roskakoriin siirtämisen yhteydessä kurssialue piilotetaan automaattisesti opiskelijoilta, mutta muuten kurssialue on edelleen normaalisti kurssialueen opettajien käytettävissä kuluvan kuukauden viimeiseen päivään asti.  


 


Jos siirsit kurssialueen vahingossa roskakoriin, lähetä välittömästi tukipyyntö IT-Helpdeskiin ja kerro mihin kurssikategoriaan kurssialue siirretään takaisin. 

  

Muuta ajankohtaista Moodlessa 

Moodle päivitetään uuteen versioon viikolla 25 ennen juhannusta. Käyttökatkosta tiedotetaan tarkemmin ennen päivitystä. 


Lisätiedot ja kysymykset 

Tietosuojasivu Tutkassa 

IT-Helpdesk / it-helpdesk@tut.fi 
Moodle and EU GDPR: how to delete your old courses 


It's now possible and recommended to delete your old and unnecessary courses from Moodle.

According to TUT records management policy student assignments and other materials should be preserved at least six months and not more than two years after the assessment. 

The new EU General Data Protection Regulation (GDPR) becomes enforceable on 25 May 2018. After that records management policy retention times must be applied also to all personal data stored in Moodle courses. 


What should teacher do? 

To obey the EU GDPR, the simplest solution for teacher is to delete courses from Moodle if more than two years has been passed since the course has been actively used. For example it is over two years since the last assignment has been submitted or assessed. 

If there are more than one teacher in the Moodle course, please verify from other teachers that the course can be deleted. 


How to delete course in Moodle?  

  1. Go to the Moodle course 

  2. Administration -block > Course administration > Edit settings > Move course to recycle bin 

  3. All courses in recycle bin category will be permanently deleted monthly (last day of each month).
    When a course is moved to recycle bin the course is also automatically hidden from students. Teachers in the course can still use the course normally until the last day of the current month. 


 


If you accidentally moved a course to the recycle bin, contact IT Helpdesk to move the course back to the original category. 


Other Moodle news 

Moodle will be updated to a new version on week 25 before Midsummer. Details of the service break will be announced before the update. 

 

Additional information and questions 

Data protection page in Tutka intranet 

IT Helpdesk / it-helpdesk@tut.fi